Възложител: – Община Нови пазар
„Закриване и рекапитулация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар“.