Възложител: Община Драгоман

„Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС „Неделище” I-ви подем до черпателен резервоар на ПС – II – ри
подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I –ви етап”.