Възложител: Община Белоградчик

Спортна зала Белоградчик -„Извършване на строително-монтажни работи на следните обекти: „Реконструкция и модернизация на „Многофункционална спортна зала“ в УПИ VIII-1114, 1077, от кв. 18 по плана на гр. Белоградчик“, „Реконструкция на „Градски стадион и ситуиране на спортна площадка (тренировъчно игрище)“ в УПИ IV-876, от кв.18 по плана на гр. Белоградчик“ и „Реконструкция на „Комбинирано спортно съоръжение за спорт“ в УПИ VIII-1141, 1077, от кв. 18 по плана на гр. Белоградчик.“ ,