Реновиране на производствена база

С реализирането на проект „Подобряване условията на труд в „Строймонтаж ЕООД””, се стремим да преодолеем редица проблеми и трудности, застрашаващи здравето на служителите и възпрепятстващи ги да извършват нормалната работна дейност. Проектът е насочен към постигане на най-добри, здравословни и безопасни условия на труд на работещите.

Целта на проекта, е чрез предвидените строително – монтажни работи, да се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, и едновременно с това да се подобри общия естетически вид на помещенията.

Специфични цели на проекта са:

  • Осигуряване на най-високо качество на безопасност на условията на труд за служителите на „Строймонтаж“ ЕООД
  • Прилагане на най-ефективните мерки за опазване на здравето на служителите на СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД;
  • Повишаване на ефективността на работната дейност на служителите на СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД.